CHƯƠNG TRÌNH CEFR (A1-B2)

Chương trình Tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam trang bị cho sinh viên năng lực ngoại ngữ đáp ứng được trình độ A2- B1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo quy định của thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Học phần tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên nước ngoài trong 1/3 chương trình.

 

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN A1

  • Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp đáp ứng các yêu cầu trong cấp độ Anh văn A1 theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam.
  •  Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

Phân bố thời gian các chương trong học phần:

STT

Tên chương

Tổng số tiết

hoặc giờ

Phân bố thời gian

(tiết hoặc giờ)

thuyết

Bài tập

Thảo luận

TN/

TH

Tự học

1

Unit 1: People

21

7

0

0

0

14

2

Unit 2: Possessions

21

7

0

0

0

14

3

Unit 3: Places

24

8

0

0

0

16

4

Unit 4: Free time

24

8

0

0

0

16

5

Unit 5: Food

21

7

0

0

0

14

6

Unit 6: Money

24

8

0

0

0

16

Tổng

135

45

0

0

0

90

 

Tài nguyên môn học:

- Xem file Đề cương chi tiết: tại đây;

- Đăng nhập làm Bài tập online: tại đây;

- Nghe Trực tuyến các bài Anh văn A1: tại đây

-  Tải file nghe Anh văn A1: tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN A2

  • Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
  • Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội.   

Phân bố thời gian các chương trong học phần:

STT

Tên chương

Tổng số tiết

hoặc giờ

Phân bố thời gian

(tiết hoặc giờ)

thuyết

Bài tập

Thảo luận

TN/

TH

Tự học

1

Unit 7: Journeys

21

7

0

0

0

14

2

Unit 8: Appearance

21

7

0

0

0

14

3

Unit 9: Film and the arts

24

8

0

0

0

16

4

Unit 10: Science

24

8

0

0

0

16

5

Unit 11: Tourism

21

7

0

0

0

14

6

Unit 12: The Earth

24

8

0

0

0

16

Tổng

135

45

0

0

0

90

 

Tài nguyên môn học:

- Xem file Đề cương chi tiết: tại đây

Đăng nhập làm Bài tập online: tại đây

- Nghe trực tuyến Anh văn A2: tại đây

Tải file nghe Anh văn A2: tại đây.

 

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN B1

  • Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
  • Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội.   

Phân bố thời gian các chương trong học phần:

STT

Tên chương

Tổng số tiết

hoặc giờ

Phân bố thời gian

(tiết hoặc giờ)

thuyết

Bài tập

Thảo luận

TN/

TH

Tự học

1

Unit 1: Health

21

7

0

0

0

14

2

Unit 2: Competitions

21

7

0

0

0

14

3

Unit 3: Transport

24

8

0

0

0

16

4

Unit 4: Adventure

24

8

0

0

0

16

5

Unit 5: The Environment

21

7

0

0

0

14

6

Unit 6: Stages of life

24

8

0

0

0

16

Tổng

135

45

0

0

0

90

 

Tài nguyên môn học:

- Xem file Đề cương chi tiết: tại đây

 Đăng nhập làm Bài tập online: tại đây;

- Nghe trực tuyến Anh văn B1: tại đây;

 Tải file nghe Anh văn B1: tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN B2

  • Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
  • Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

Phân bố thời gian các chương trong học phần:

STT

Tên chương

Tổng số tiết

hoặc giờ

Phân bố thời gian

(tiết hoặc giờ)

thuyết

Bài tập

Thảo luận

TN/

TH

Tự học

1

Unit 7: Work

21

7

0

0

0

14

2

Unit 8: Technology

21

7

0

0

0

14

3

Unit 9: Language and learning

24

8

0

0

0

16

4

Unit 10: Travel and holidays

24

8

0

0

0

16

5

Unit 11: History

21

7

0

0

0

14

6

Unit 12: Nature

24

8

0

0

0

16

Tổng

135

45

0

0

0

90

 

Tài nguyên môn học:

- Xem file Đề cương chi tiết: tại đây;

-  Đăng nhập làm Bài tập online: tại đây

- Nghe trực tuyến Anh văn B2: tại đây;

- Tải file Nghe Anh văn B2: tại đây.