KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2020
28/05/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA NGOẠI NGỮ

Số:       /KH-KNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2020

 

 
   

 

Thực hiện thông báo số 64/TB-DCT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa/ Trung tâm năm 2020.

Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa năm 2020 như sau:

 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

-  Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và cách làm hay trong giảng dạy và học tiếng Anh.

- Thông qua Hội thảo nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, động lực, sáng kiến, kinh nghiệm của CBVC, GV để góp phần nâng cao chất lượng NCKH.

- Tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập  kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học giữa các giảng viên.

 

1.2. Yêu cầu:

- Bài viết tham gia Hội thảo phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng và đảm bảo tính khoa học.

 - Thực hiện đúng mục đích Hội thảo, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

 

2. NỘI DUNG HỘI THẢO

2.1. Chủ đề: ELT UPGRADES 2020: Innovations in Language Teaching

2.2. Nội dung trọng tâm của Hội thảo

Chủ đề hội thảo tập trung thảo luận và làm sáng rõ một số vấn đề mới theo các chủ đề sau :

- Current research and theory on second language learning and teaching;

- Methods of increasing English fluency in Speaking, Listening, Reading and Writing;

- The applications of IT in language learning and teaching;

- The other topics in ELT.

 

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO

- Thời gian: Ngày 18 tháng 07 năm 2020 ( dự kiến )

- Địa điểm: trực tuyến qua hệ thống Microsoft Team

 

4. THÀNH PHẦN THAM GIA

- Các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Anh các nhà quản lý giáo dục, cùng đại diện các tổ chức giáo dục, các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu, sở giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế và các nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo.

- Toàn thể giảng viên, viên chức đang công tác tại khoa Ngoại ngữ.

 

5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ YÊU CẦU BÀI VIẾT THAM LUẬN

5.1 Tiến độ thực hiện

- Tháng 06/2020: Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo.

- Tháng 06/2020 - 07/2020: Viết bài, liên hệ đặt hàng bài viết. Tập hợp và phản biện bài viết. Biên tập, hoàn thành Kỷ yếu.

-  Ngày 18 tháng 07 năm 2020: Tổ chức Hội thảo.

 

5.2 Yêu cầu bài viết tham luận

- Bài viết được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, được viết bằng tiếng Anh và chưa được công bố trên bất kỳ ấn phẩm nào.

- Bài viết được trình bày trên giấy A4, font: Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12, giãn dòng đơn, trình bày 6 – 8 trang, page setup: 3cm (left), 2,5cm (top and bottom, 2cm (right). Chú thích được đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động; tài liệu tham khảo ghi theo trình tự: Tên tác giả (năm xuất bản ), tên tài liệu, tạp chí/ nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang.

- Cuối bài ghi rõ: Họ và tên, học hàm, học vị, nơi công tác, email; số điện thoại liên lạc

- Các bài viết được lựa chọn sẽ được in trên kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2020.

- Thời gian gửi bài tham luận: trước ngày 05/07/2020

- Địa chỉ gửi tham luận: knn@hufi.edu.vn

 

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Ban chỉ đạo Hội thảo

- ThS. Trần Tín Nghị – Trưởng khoa - Trưởng ban

- ThS. Nguyễn Văn Đạt – Phó trưởng khoa - Phó Trưởng ban

6.2. Ban tổ chức Hội thảo

- TS. Phạm Ngọc Sơn – Phó Trưởng khoa - Trưởng ban.

- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trân – Phó trưởng khoa - Phó ban thường trực.

- ThS. Lý Công Khanh – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Ủy viên.

 

6.2 Ban biên tập kỷ yếu, thư ký Hội thảo

- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trân - Trưởng ban

- ThS. Võ Thị Thu Thảo – Uỷ viên

- ThS. Nguyễn Thanh Hiền – Uỷ viên

- ThS. Lý Công Khanh – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Ủy viên

- Th.S. Trần Ngọc Quỳnh Như - Uỷ viên

 

7. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO

Nguồn kinh phí tổ chức Hội thảo theo quy chế Chi tiêu nội bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Hội thảo khoa học cấp Khoa năm 2020” đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai đầy đủ, nghiêm túc thực hiện các nội dung kế hoạch ./.

 

Nơi nhận:

- BGH (Để chỉ đạo);

- P.QLKH&ĐTSĐH (để theo dõi tiến độ thực hiện)

- K.NN (để thực hiện);

- Lưu: VP K.NN.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Tín Nghị